Để liên hệ, phản hồi với quản trị viên, hãy gửi thông tin tới email này:

[email protected]

Hoặc bạn có thể liên hệ qua messenger từ trang facebook của tôi

Fanpage Gamehayvl.io